注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

奋进的IC6.1

Chase Your Dreams!

 
 
 

日志

 
 

第六单元词语练习  

2014-12-04 16:08:07|  分类: 三上语文 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

第六单元词语练习

kān tàn  duì yuán     pā xià     hào qí     jù jīng huì shén    shū shu    qí guài

(                             )(          )(           )(                                )(          )(          )

yí cè shū     bù jīn      jiǎo  yìn      yǔ hén       zú  jì       tòu  míng

(                   )(          )(              )(               )(               )(                )

kuàng  wù    huà  shí      bèi  ké     dì  qiào      mì  lín     páo  gēn  wèn  dǐ

(                     )(               )(              )(               )(            )(                        )

xiǎo dào yāng    tuō xiǎn     jī liè de zhēng chǎo  zá cǎo  tuán tuán  wéi  zhù

(                      )(               )(                 )(               )(             )

qì shì xiōng xiōng    mán bù jiǎng lǐ      bù yóu fēn shuō     yì yōng ér shàng 

(                     )(            )(                  )(                 )

pīn mìng   qiǎng yíng yǎng  liǎn sè là huáng     bìng dǎo      jǐng  jué   hóng liàng

(           )(                     )(               )(           )(       )(     )

shōu shi   pēn wù  qì dài fu     qī  fu  yǒu qì wú lì      fēn  fēn

(           )(           )(            )(          ) (      )

háng tiān fēi jī    zì yóu zì zài    wèi xīng   pá shēng    tū rán       zhuǎn yǎn jiān

(                      )(            )(          )(        )(       )(        )

páng rán dà wù    wú yǐng wú zōng    jiū jìng        zhì huì lǎo rén      lāo huí

(                        )(                     )(         )(                 )(       )

  shǒu bì     wéi xiū    tì dài     hé fēng xì yǔ  chūn fēng huà yǔ   hū fēng huàn yǔ

 (          )(            )(        )(              )(                 ) (              )

  zhì fēng mù yǔ  wèi fēng xiān yǔ  jiàn fēng shì yǔ  qī fēng kǔ yǔ    bào fēng zhòu yǔ

(                         )(                     )(                       )(              ) (暴              )

  评论这张
 
阅读(63)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018